วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ษ.บอฤาษีหนวดยาว

รายการ "ตีสิบ" สัมภาษณ์ ฤๅษีคณะหนึ่ง
หลายคนอาจยังไม่ได้ดู...


ข้อคิดจาก...พระวจนะของพระพุทธเจ้า

"มนุษย์เป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ว ย่อมถือเอา ภูเขาบ้าง ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง...ว่าเป็นที่พึ่งของตน นั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ทำความเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเลย ผู้ใดถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่อาจหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้"

"ดูก่อนท่านทั้งหลาย
ไม่ควรด่วนปลงใจเชื่อในเรื่องใดๆก็ตาม 10 ประการดังนี้

๑. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ โดยฟังตามกันมา
๒. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ โดยถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมา
๓. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ เพราะเป็นที่เล่าลือโด่งดังกันอยู่ทั่วไป
๔. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ โดยอ้างคัมภีร์หรือตำราตัวหนังสือ
๕. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ โดยการคิดตามแนวตรรกะเหตุผล
๖. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ โดยการอนุมานเอาตามแบบปรัชญา
๗. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ โดยนึกตามสามัญสำนึก
๘. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ เพราะเห็นว่าสอดคล้องกับความเห็นของตนเอง
๙. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ เพราะเห็นว่าผู้พูดดูดีน่าเลื่อมใสน่าเชื่อถือ
๑๐. อย่าเพิ่งด่วนเชื่อ แม้แต่ผู้พูดนั้นเป็นครูของตน

ถาม : ถ้าอย่างนั้นจะใช้หลักอะไรในการเชื่อถือสิ่งต่างๆอย่างไร?

พระพุทธเจ้าตอบ : "เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนติเตียน ธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสีย
เมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้วิญญูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครยึดถือปฏิบัติถึงที่แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติบำเพ็ญ ธรรมเหล่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น