วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความรัก...จากพระโอษฐ์

เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก...ก็ต้องมีการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อกันด้วยการมอบดอกไม้-ช็อคโกแลต, คู่รักหลายคู่ลั่นระฆังวิวาห์ในเดือนนี้, คู่กิ๊ก-คู่รักบางคู่เป็นวัยรุ่นบ้างไม่รุ่นบ้างถือว่า วันวาเลนไทน์ เป็นวันเผด็จศึก! ตาม Trend ของคนรุ่นใหม่...

และเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงขอเขียนเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความรักนิดหน่อยหน่อย เป็นการ รวบรวมพุทธดำรัส ที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก-ชีวิตคู่ในแง่มุมต่างๆมาเป็นเครื่องบรรณาการให้แด่ท่านผู้อ่านพอได้หอมปากหอมคอ.ความรัก(ในรูปแบบของความกำหนัด)ทำให้คนตาบอด
“บุคคลผู้กำหนัด อันความกำหนัดครอบงำรึงรัดจิตใจไว้ ย่อมไม่รู้แม้ซึ่งประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น ทั้ง ๒ ฝ่ายตามความเป็นจริง.... ความกำหนัดแล ทำให้เป็นคนมืด ทำให้เป็นคนไร้จักษุ ทำให้ไม่รู้อะไร ทำให้ปัญญาดับ เป็นไปในฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน”

ยอดของความรัก
“ความรักเสมอด้วยความรักตนไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกย่อมไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มี ฝนต่างหากเป็นสระยอดเยี่ยม”

รักมากทุกข์มาก
"ผู้ใดมีความรักมาก ก็ทุกข์มาก ผู้ใดมีความรักน้อยก็ทุกข์น้อย ผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเศร้าโศก"

ทำอย่างไรจะได้พบกันอีกในชาติหน้า
“ดูก่อนคฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ(ชาติหน้า)ไซร้ทั้งสองคนนั้นแลพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะ(การบริจาค-การให้)เสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ...”

ยอดปรารถนาของสตรี
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันมาตุคามผู้ได้ทำบุญไว้แล้ว อาจจะได้โดยง่าย ฐานะ ๕ ประการคืออะไร ? คือ ความปรารถนาที่ว่า
ขอเราพึงเกิดในสกุล(วงศ์ตระกูล)อันเหมาะสม ๑
ขอเราพึงไปสู่สกุลที่เหมาะสม ๑
ขอเราพึงอยู่ครองเรือนโดยไม่มีหญิงร่วมสามี ๑
ขอเราพึงมีบุตร ๑
ขอเราพึงประพฤติครอบงำสามีได้ ๑...”

อย่าดูหมิ่นสตรี
“ดูก่อนมหาบพิตร ผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าปวงชน แท้จริงแม้สตรีบางคนก็เป็นผู้ประเสริฐ พระองค์จงชุบเลี้ยงไว้ สตรีที่มีปัญญา มีศีลปฏิบัติพ่อผัว แม่ผัวดังเทวดา จงรักสามี บุรุษ(ลูกชาย)ที่เกิดจากสตรีนั้น ย่อมเป็นคนแกล้วกล้า เป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภริยาที่ดีเช่นนั้น แม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้”

สตรีที่มีคุณสมบัติอย่างไร บุรุษจึงชอบ และไม่ชอบ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม (ผู้หญิง) ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียว องค์ ๕ คืออะไร คือ
รูปไม่สวย ๑
ไม่มีโภคสมบัติ ๑
ไม่มีศีล ๑ (ความประพฤติ กิริยามารยาทที่ดีงาม)
เกียจคร้าน ๑
ไม่ได้บุตรจากเขา(เป็นหมันหรือมีลูกไม่ได้)
“มาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียว คือ
รูปสวย ๑
มีโภคสมบัติ ๑
มีศีล ๑
ขยันไม่เกียจคร้าน ๑
ได้บุตรจากเขา ๑”

สามีพึงบำรุงภรรยา ดังนี้
๑.ยกย่องสมฐานะภรรยา
๒.ไม่ดูหมิ่น
๓.ไม่นอกใจ
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
๕. หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญ ตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะห์สามี ดังนี้
๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
๓.ไม่นอกใจ
๔. รักษาสมบัติที่หามาได้
๕. ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง


.........................................................

ส่งท้ายด้วย ภรรยา ๗ จำพวก(หรือสามีก็ได้ ทำนองเดียวกัน) อยากได้แนวไหน เชิญเลือกได้เลยตามสบาย ฮึๆๆ...

“......ดูก่อนสุชาดา ภรรยาของบุรุษ ๗ จำพวกนี้... คือ
ภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาต ๑ ภรรยาเสมอด้วยโจร ๑ ภรรยาเสมอด้วยนาย ๑ ภรรยาเสมอด้วยแม่ ๑ ภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว ๑ ภรรยาเสมอด้วยเพื่อน ๑ ภรรยาเสมอด้วยทาสี ๑

ภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตนั้น เป็นอย่างไร ?
“.....ภรรยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ยินดีในชายอื่น ดูหมิ่นสามี เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์ พยายามจะฆ่าผัว ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าวธกาภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยเพชฌฆาต”

ภรรยาเสมอด้วยโจร นั้น มีลักษณะอย่างไร ?
“.....สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภรรยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสีย ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าโจรภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยโจร”

ภรรยาเสมอด้วยนายนั้น มีลักษณะอย่างไร ?
“.....ภรรยาที่ไม่สนใจการงาน เกียจร้าน กินมาก ปากร้าย ปากกล้า ร้ายกาจ กล่าวคำหยาบข่มขี่สามีผู้ขยันขันแข็ง ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าอัยยภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยนาย”

ภรรยาเสมอด้วยแม่นั้น มีลักษณะอย่างไร ?
“.....ภรรยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อ ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่ามาตาภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยแม่”

ภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวนั้น มีลักษณะอย่างไร ?
“.....ภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตน เป็นคนละอายาบาป เป็นไปตามอำนาจสามี ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าภคินีภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว”

ภรรยาเสมอด้วยเพื่อนนั้น มีลักษณะอย่างไร ?
“.....ภรรยาใดในโลกนี้ เห็นสามีและชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมา เป็นหญิงมีตระกูล มีศีล มีวัตร ปฏิบัติสามี ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าสขีภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยเพื่อน”

ภรรยาเสมอด้วยทาสีนั้น มีลักษณะอย่างไร ?
“.....ภรรยาสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอก ก็ไม่โกรธ ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได้ เป็นไปตามอำนาจสามี ภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าทาสีภริยา ภรรยาผู้เสมอด้วยทาสี”

Happy Valentine's Month

- สาธุ -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น